صنایع فلزی کریم زاده فرد
  • صنایع فلزی کریم زاده فرد

  • تولید انواع چراغ های مطالعه

نام محصول : EN-101
قیمت محصول :
مهندسی چهار میله
باگیره جهت نصب بر روی دیوار و میز
درچهاررنگ سفید قرمز مشکی و ابی
در هر کارتن چهار عدد میباشد
با سرپیچ چینی E 27

محصولات ایرانی

محصولات خارجی